GB Informeert... over Veiligheid

Avond veiligheid 3

Omdat Gemeentebelangen de Vughtse burger graag wil informeren over wat er de afgelopen drie bestuursjaren bereikt is in Vught, is er voor gekozen thema-avonden te gaan organiseren. Tijdens deze avonden worden diverse onderwerpen uit het verkiezingsprogramma 2014-2018 van Gemeentebelangen besproken.

De eerste avond had als onderwerp ‘Veiligheid’ en vond plaats op dinsdagavond 9 mei in Lunchcafé D’n Bol. Raadslid Eddie van Doorn nam als gespreksleider de aanwezigen mee in de verschillende facetten van veiligheid.

Op deze goed bezochte avond in Café D’n Bol aan het Marktveld werd door de wijkagenten Marcel de Rouw en Brenda van Middelkoop uitleg gegeven over de misdaadcijfers in Vught. Daaruit bleek dat de misdaadcijfers op sommige punten nagenoeg gelijk zijn gebleven en op andere punten zijn gedaald. Ook werden meer delicten opgelost. Door de wijkagenten werd benadrukt dat de inbreng van de burgers onmisbaar is en dat bij de signalering van verdachte situaties ook het alarmnummer 112 mag worden gebruikt.

Verrassend was het hoge aantal meldingen dat van het zorgpark Voorburg Vught/Reinier van Arkel kwam, meer dan 500 per jaar. In overleg met alle instanties wordt veel werk verzet om de terug te dringen. In 2017 is het aantal meldingen al significant teruggelopen ten opzichte van 2016. Ook de PI Vught kent een betrekkelijk hoog aantal meldingen. Ook hier wordt getracht dit, in overleg met de betrokken Justitiële instanties, terug te dringen zodat de politie meer ruimte krijgt om zich aan haar andere taken te wijden.
 
Na de wijkagenten gaf Kees Derksen inzicht in het wel en wee van de buurtpreventie. Hij schilderde de gang van zaken op een normale dag/avond en wat de taken van de vrijwilligers zijn. Hierbij staat niet enkel het signaleren van onveilige situaties of inbraakgevoelige punten voorop maar ook werd aangegeven dat het zinvol kan zijn om bijvoorbeeld jongeren welke zich op bepaalde plaatsen bevinden aan te spreken. Niet om hen weg te jagen of te berispen maar om begrip te geven en te krijgen. Dat heeft op andere plaatsen al tot verrassende (positieve) resultaten geleid. Eén en ander geschiedt in nauw overleg met de politie en de gemeente Vught, welke laatste ook faciliteiten beschikbaar stelt.

GB-raadslid Eddie van Doorn gaf daarna inzicht in het begrip sociale veiligheid. Aan de hand van een sprekend voorbeeld illustreerde hij dat verschillende mensen vanuit hun eigen achtergrond heel anders tegen bepaalde situaties aan kunnen kijken. Het begrip sociale veiligheid is dan ook heel divers. Verrassend was het inzicht dat bij sociale veiligheid ook andere invalshoeken bekeken moeten worden. Eddie illustreerde dit aan de hand van het onveilige gevoel dat veel ouderen ervaren omdat zij bang zijn voor een ‘ongelukje’ bij het wandelen door het dorp. Uit een onderzoek van Ouderen Samen is gebleken dat diverse ouderen zich niet prettig voelen bij de gedachte dat zij, als moeder natuur roept, nergens terecht kunnen in Vught om hun behoefte te doen. Dat maakt dat zij maar geen wandeling meer maken. Eén van de initiatieven die door Eddie is genomen is, om in overleg met de horeca in Vught, aan het publiek duidelijk te maken dat het helemaal geen probleem is om bij meewerkende horecazaken van het toilet gebruik te maken. Gedacht wordt om middels een raamsticker duidelijk te maken waar men hiervoor terecht kan. Een lovenswaardig initiatief.

Na het sluiten van het officiële gedeelte van de informatieavond bestond de gelegenheid om van gedachten te wisselen met de wijkagenten, vrijwilligers van de buurtpreventie, raadslid Eddie van Doorn en wethouder Peter Pennings.

Gemeentebelangen kijkt terug op een geslaagde avond.

Avond veiligheid