nieuwspagina002

Gemeentebelangen informeert… over wijksteunpunten in Vught.

Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen wil GB de Vughtse en Cromvoirtse burgers op de hoogte stellen over het bereiken van onze doelen in de afgelopen bestuursperiode.

Dit willen we doen met regelmatig terugkerende thema-avonden over de diverse onderwerpen uit ons verkiezingsprogramma 2014-2018, welke wij tot een succesvol einde hebben gebracht. Eerder kwamen aan bod: (sociale-)veiligheid en leefbaarheid in Cromvoirt.

Lees meer...

Solide programmabegroting 2018

 Programmabegroting 2018 3

Donderdag 9 november jl. vond de raadsvergadering plaats waarin de programmabegroting 2018 en de burap 2 werden besproken. Fractievoorzitter Guus van Woesik blikt tevreden terug op de afgelopen 8 jaar, waarin deze coalitie daadkrachtig te werk is gegaan. Gedurende deze bestuursperioden zijn langslepende dossiers aangepakt, waarvan het accommodatiebeleid een goed voorbeeld is. Maar ook de ontwikkelingen rond Rijksinfra PHS en de N65, onderwijshuisvesting, nieuwe accommodatie voor sport (bijvoorbeeld voor het atletiekcentrum van Prins Hendrik), voorzieningen voor het gymonderwijs, het jongerencentrum Elzenburg, Centrum West, het culturele centrum DePetrus en ook de investeringen in openbare ruimte en dan met name het opnieuw inrichten van de straten getuigen van een slagvaardig beleid. Doortastendheid wij ook terug in binnen het Sociaal Domein. Ondanks de door Rijksoverheid opgelegde bezuinigingen doen wij het hier in Vught goed, er is geen onherstelbare schade aangericht binnen het WMO beleid.

Lees meer...

Toekomstbestendig & duurzaam wonen in Cromvoirt

Zo luidde de titel van de thema-avond in Cromvoirt op 26 september jl. die door Gemeentebelangen Vught gehouden werd in Herberg ’t Wapen van Cromvoirt. Het doel van deze avond was om samen met de dorpsbewoners in gesprek te komen over hetgeen er leeft binnen de gemeenschap op het gebied van wonen, veiligheid en cultuur.

Er werden veel vragen gesteld en er kwam een groot aantal uiteenlopende onderwerpen aan bod. Gastvrouw Bregje van Gemert sprak met de aanwezigen over: recreatiewoningen en permanente bewoning, vergrijzing, veiligheid en verkeer, leefbaarheid voor jongeren, bereikbaarheid en cultuur en verenigingen.

Een aantal Cromvoirtenaren hebben duidelijke ideeën en wensen over hoe Cromvoirt de toekomst in zou moeten gaan. Omdat de fractie en wethouder ook aanwezig waren, konden onderwerpen verder uitgediept worden, wat voor een prettige wisselwerking zorgde.

Lees meer...

Gemeentebelangen wil graag meer openbare AED’s in Vught

In de raadsvergadering van 6 juli 2017 diende Eddie van Doorn namens Gemeentebelangen een motie in waarin het volgende gevraagd werd:

• Te onderzoeken wat nodig is om volgens de richtlijnen van de Hartstichting, het maximaal aantal 6-minutenzones die er in Vught nodig zijn te creëren;

• Het aantal AED’s die daar voor nodig zijn te faciliteren;

•De uitkomsten hiervan te verwerken in de begroting 2018;

Deze motie werd met 8 voor en 10 tegen weggestemd. Dat was jammer, heel jammer omdat het er op leek dat eigenlijk iedereen het een goed idee vond maar het kwam van Gemeentebelangen en in deze tijd, kort voor de verkiezingen kun je toch niet alle goede ideeën van Gemeentebelangen er door laten fietsen. (ovonde)

Lees meer...

Voorlopig geen LED-verlichting bij Ovonde

In oktober 2017 gaat de ovonde aan de Martinilaan wéér op de schop. Het tweerichtingen fietspad komt dan 1 tot 1,5 meter dichter op de ovonde te liggen. Hierdoor ontstaat er meer zicht naar rechts vanuit de Martinilaan. Onze fractie diende donderdag 6 juli tijdens de raadsvergadering een motie in waarin het college werd verzocht op korte termijn te onderzoeken of innovatieve technologie BikeScout (of gelijkwaardig) mogelijk een betere oplossing is voor de gewraakte ovonde ten opzichte van het verleggen van het fietspad.

Lees meer...

Gemeente versus Speeldoos

Onze fractie krijgt al langer signalen dat de samenwerking tussen de Gemeente en De Speeldoos niet best is. Zo worden bijvoorbeeld resultaten van de Speeldoos met de nodige scepsis bekeken en nieuwe initiatieven van de Gemeente met wantrouwen bezien.

In een motie vreemd aan de orde van de dag vroeg Gemeentebelangen werk te maken van verbetering van de relatie met de Speeldoos.

Om iedere twijfel weg te nemen werd het college opgeroepen:

1) In afstemming met de Speeldoos een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren waarin tenminste wordt meegenomen:

• Het inzichtelijk maken van organisatie en financiën.
• Verhouding tussen subsidiegelden en prestatie afspraken.
• Door middel van benchmark de Speeldoos te vergelijken met vergelijkbare subsidierelaties in andere gemeenten.
• Zichtbaar maken van knelpunten en doen van aanbevelingen.

2) Het gevraagde onderzoek voor 1 oktober 2017 af te ronden met een presentatie aan de gemeenteraad.

3) Het initiatief ligt bij het college en een vertegenwoordiging van de raad zal als klankbordgroep fungeren.

Lees meer...

Nieuwe beweegzaal voor basisschool De Springplank

Eindelijk gaat hij er dan komen, de nieuwe beweegzaal voor De Springplank. Gemeentebelangen vindt dat het te lang geduurd heeft en dat de beweegzaal er al bij de vorige renovatie had moeten komen. Gelukkig komt hij er nu wel.
De kinderen zijn zelfs een tijdje met busjes naar gymlocaties elders in Vught gereden en krijgen nu gymles in de oude groenschool aan de Irenelaan. Er is in goede samenwerking met de directie, het schoolbestuur en een vertegenwoordiging van ouders en omwonenden tot dit plan gekomen.

De Springplank gaat onderdeel worden van het IKC (Integraal Kind Centrum). Daarom is de beweegzaal geschikt gemaakt voor kinderen van alle leeftijdscategorieën. Om overlast in de buurt te minimaliseren heeft Gemeentebelangen voorgesteld om niet teveel sportende jeugd in de avonduren toe te laten, maar meer te denken aan bv seniorengym, yoga en zwangerschapsgymnastiek. Dat is de reden dat er wat Gemeentebelangen betreft niet gekozen hoeft te worden voor een uitgebreide douchevoorziening. Natuurlijk wel goede sanitaire voorzieningen en 1 douche voor noodgevallen.
Kortom, Gemeentebelangen is blij met het plan en hoopt dat de zaal er zo snel mogelijk staat.

GB Informeert...over Veiligheid

Omdat Gemeentebelangen de Vughtse burger graag wil informeren over wat er de afgelopen drie bestuursjaren bereikt is in Vught, is er voor gekozen thema-avonden te gaan organiseren. Tijdens deze avonden worden diverse onderwerpen uit het verkiezingsprogramma 2014-2018 van Gemeentebelangen besproken.

De eerste avond had als onderwerp ‘Veiligheid’ en vond plaats op dinsdagavond 9 mei in Lunchcafé D’n Bol. Raadslid Eddie van Doorn nam als gespreksleider de aanwezigen mee in de verschillende facetten van veiligheid.

Op deze goed bezochte avond in Café D’n Bol aan het Marktveld werd door de wijkagenten Marcel de Rouw en Brenda van Middelkoop uitleg gegeven over de misdaadcijfers in Vught. Daaruit bleek dat de misdaadcijfers op sommige punten nagenoeg gelijk zijn gebleven en op andere punten zijn gedaald. Ook werden meer delicten opgelost. Door de wijkagenten werd benadrukt dat de inbreng van de burgers onmisbaar is en dat bij de signalering van verdachte situaties ook het alarmnummer 112 mag worden gebruikt.

Lees meer...

Kora van Amelsfoort-Neuhuis overleden

Helaas is Kora van Amelsfoort-Neuhuis op 16 april 2017 op 88-jarige leeftijd overleden.

Kora was 24 jaar raadslid voor Gemeentebelangen, vanaf 1974 t/m 1998.
Kora was sterk sociaal-maatschappelijk betrokken en in die periode vertegenwoordigde ze daarom Gemeentebelangen in de commissie Sport en Sociale Zaken. Ze deed dit met verve en hield zich vooral bezig met de jeugd, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en ouderenzorg. Ook bezocht ze als raadslid vaak de mensen thuis als ze oplossingen voor problemen zochten. Vanuit die op de praktijk gerichte instelling heeft Kora in de commissie diverse voorstellen gedaan om zaken te verbeteren.
Haar sociaal-maatschappelijke betrokkenheid vertaalde zich ook in het vele vrijwilligerswerk wat ze deed. Ze was bestuurslid/voorzitter bij de Vincentiusvereniging, was vicevoorzitter van SOS telefonische hulpdienst, was bestuurslid van de JEEP , was vicevoorzitter van de Vereniging Senioren en Invaliden en voorzitter van het ziekencomité. Daarnaast was ze voorzitter van de Beheerscommissie. En vanaf de jaren zeventig een zeer geliefd trouwambtenaar van de gemeente Vught.

Tijdens haar actieve periode als raadslid sloeg Kora nooit haar commissievergaderingen en raadsvergaderingen over. Bij de openbare fractievergaderingen van Gemeentebelangen was Kora ook steevast aanwezig. Maar ook na haar actieve periode bleef Kora de vergaderingen en de nieuwjaarsrecepties zoveel mogelijk bezoeken. Ook toen nog gaf ze blijk van haar grote betrokkenheid bij Gemeentebelangen

Kora was voor Gemeentebelangen een begrip en verliest in haar een zeer gewaardeerd lid.

Kora rust in vrede.

 finallogo2012
     volg ons op:
 facebooktwitter

    Ons verkiezingsprogramma
verkiezingenfoldervoorzijde S 02 klik

  

column

 

gbtourbutton03