Page 9 - Verkiezingsprogramma GB 2018
P. 9

Ouderen &                    mensen met                   een beperking

                        Ouderen en mensen met een beperking nemen volwaardig deel aan de samen-
                        leving in de gemeente Vught. Er is sprake van ‘inclusief beleid’ wat betekent dat
                        iedereen mee kan doen binnen zijn of haar mogelijkheden. Bepaalde faciliteiten
                        sluiten hierop aan en zijn gericht op een zolang mogelijke zelfstandigheid en
                        zelfredzaamheid. Ondersteuning is dan ook vooral aanvullend en gericht
                        op eigen mogelijkheden.                        Wat willen we bereiken          Miny Reefman        1. Levensbestendig bouwen en verbouwen.


   “Samen met medebewoners          2. Bestrijding eenzaamheid.
   werken aan een “mooiere wereld”      3. Stimulering toegankelijkheid en mobiliteit door onder andere Vught
   om ons heen. Ik vind dat we meer       rolstoelvriendelijk te maken.
   oog moeten hebben voor elkaar,
   en hulp moeten bieden waar        4. Extra aandacht voor de groeiende groep dementerende medeburgers.
   nodig. Op die manier ontstaan er     5. Alzheimer café in Vught organiseren.
   meer contacten en samenwerking
   tussen wijkbewoners.”           6. Vergroting veiligheidsgevoel.


                        7. Actief stimuleren wederzijdse ondersteuning (bijvoorbeeld: oudere
    Bereikt                  ontvangt pakketpost voor afwezige werkende en die helpt vervolgens
                          oudere bij zwaardere boodschappen).

                        8. Ter ontlasting van de mantelzorger, ‘respijtzorg’ meer en zo mogelijk
    1. Ouderen en mensen met een        periodiek inzetten.
      beperking maken steeds meer deel
      uit van het maatschappelijk leven 9.  Overdag activiteiten en of informatiebijeenkomsten organiseren.
      in Vught.               Ouderen hoeven dan ’s avonds laat de deur niet meer uit.

    2.  Plasstickers
      ingevoerd.             10. Kwaliteit van trottoirs en zebrapaden op peil houden en waar nodig
      Voor het vrij             verbeteren. Door een goede begaanbaarheid wordt de kans op
      toegankelijk              ongelukken kleiner.
      stellen van
      toiletvoorzie-
      ningen voor
      ouderen.

    3. De seniorenbus. Laagdrempelige
      vorm van vervoer en voorkomt
      sociaal isolement.
    4. Behoeftenonderzoek onder de
      senioren is als basis gebruikt voor
      ouderenbeleid.
                                              Activiteiten de Vlasborch

                                                        -9-
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14