Page 8 - Verkiezingsprogramma GB 2018
P. 8

Financiën


                        Naast de reserveringen voor het spoor en de N65 investeren wij ook in
                        voor-zieningen voor de Vughtse samenleving, zoals op het gebied van wonen,
                        primair onderwijs, openbare ruimte en sportvoorzieningen. Lastenverhogingen
                        voor de burger willen wij zoveel mogelijk beperken. Vught heeft van de
                        rijksoverheid wel meer taken gekregen maar minder middelen. Ondanks
                        dat heeft de gemeente Vught de rekening niet bij de burger neergelegd.


                        Wat willen we bereiken                        1. Het bestaand gezond financieel beleid voortzetten.
         Giel van den Aker
                        2. Gemeentelijke tarieven zoals OZB mogen niet harder stijgen
   “Afgelopen jaren is er weer          dan het inflatiepercentage.
   volop geïnvesteerd in Vught!       3. Extra financiële middelen van het Rijk voor jeugd- en ouderenzorg.
   Huisvesting basisonderwijs,
   uitbreiding Martinihal en         4. Het succesvolle systeem van recyclen van restafval moet uiteindelijk
   de herinrichting van             leiden tot kostenbesparing voor de burger.
   diverse wegen.”
                        5. Meer provinciale- en Europese subsidies voor wijkondersteuning en
                          infrastructurele projecten.

    Bereikt    1. Geen extra OZB verhoging.


    2. Verlaging van de rioolheffing.
    3. Een financieel gezond grondbedrijf.


    4. Toename van de algemene reserves
      voor onder andere de N65 en het
      spoor.                                          De Leydraad
                                                   Het Kwartier
                                                        -8-
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13