Page 7 - Verkiezingsprogramma GB 2018
P. 7

Rijksinfra
                       Spoor & N65                        “Een veilig, leefbaar en bereikbaar Vught.” Dat is het doel van de aanpassingen
                        aan het spoor en de rijksweg N65 in Vught. Het reizigers- en goederenvervoer
                        over het spoor in Nederland groeit. Daarom is er meer ruimte nodig op het
                        spoor. Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) voorziet hierin.
                        Daarnaast neemt de verkeersdruk in de toekomst toe en zal de problemen op
                        de N65 vergroten. Met een verdiept spoor en een aangepaste rijksweg N65
                        werken we hard aan de toekomst van Vught. Dat is broodnodig, maar het werk
                        heeft de komende acht jaar ook ingrijpende gevolgen voor alle inwoners van
                        onze gemeente. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan.

                        Voor meer info zie www.rijksinfravught.nl
          Leo Ketelaars
                        Wat willen we bereiken

   “Bereikbaarheid tijdens de
   ombouw van het Spoor en de        1. Overlast voor direct omwonenden en overige Vughtenaren tijdens de
   N65 van levensbelang….            bouwperiode tot een minimum te beperken.
   gemeentebelang.”             2. Het treffen van maatregelen tegen ernstige trillinghinder om te komen tot

                         een aanvaardbaar niveau.
    Bereikt                3. Een onafhankelijke ombudsman die gesprekken voert met de directe
                         belanghebbenden langs het spoor en de N65. De ombudsman vervult
                         een bemiddelende rol tussen bewoners en uitvoerders/verantwoordelijken
    1. Keuze V3 als variant van het verdiept  (maatwerk) ‘voor’ en ‘tijdens’ de ombouw.
      spoor met een beschikbaar budget
      van € 502 miljoen.        4. Bij dergelijke grote projecten de ruimtelijke kwaliteit behouden en daar waar
                         mogelijk versterken.
    2. Start pilot Vughtse Regeling.
                        5. De aanleg van de ondertunneling van de Wolfskamerweg zo spoedig
    3. Het voornemen om de N65 tijdelijk   mogelijk realiseren om de bereikbaarheid binnen Vught te kunnen
      af te sluiten bij de ombouw van    garanderen tijdens de werkzaamheden aan N65 en spoor.
      het spoor.

    4. Buitengebied (oost) wordt niet ge- 6. Behoud van het spoorwegstation Vught.
      offerd voor de ontsluiting van de N65.

    5. Extra geld voor geluidsbeperking  7. Behoud van de leefbaarheid en het groene karakter in Vught-Noord door
                         maximale maatregelen te treffen aan het spoor en zo min mogelijk bomen
      in Vught-Zuid.            en groen te rooien.

                        8. Een goede verkeersafwikkeling in Vught tijdens de totale bouwperiode van
                         spoor en N65. Mede ook om zo het sluipverkeer door Vught en Cromvoirt
                         tegen te gaan.

                        9. Bij het realiseren van deze grote projecten zoveel mogelijk Vughtse
                          bedrijven betrekken.

                        10. Monitoren van het vervoer gevaarlijke stoffen door Vught via het spoor.
                          Eventueel om extra maatregelen vragen bij veiligheidsregio Brabant-Noord.

                        11. Extra inzet op een compleet verdiepte ligging tussen Helvoirtseweg en
                          Boslaan.
                                                        -7-
                    N65
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12