Page 5 - Verkiezingsprogramma GB 2018
P. 5

Natuur
                        & Milieu                        Vught is een prachtige groene gemeente met bomenrijke straten, struiken
                        en waterpartijen. Het weer wordt extremer, perioden van droogte en hevige
                        stortregens wisselen elkaar af. Verdroging is een actueel probleem, ook in
                        Vught. Insecten verdwijnen in een hoog tempo. Vught kan en moet op haar
                        eigen manier haar steentje bijdragen aan de instandhouding en verbetering
                        van het milieu.


                        Wat willen we bereiken
         Henk Rijken Imker       1. Bevorderen van biodiversiteit. Mooie bomen, struiken en beplanting is niet
                          enkel een kwestie van kwantiteit maar ook (wellicht vooral) van kwaliteit en
                          diversiteit. Beplanting van struiken en bomen dient insectenvriendelijk te zijn.
   “Bloemen in bermen,              Met name bijen zijn van levensbelang voor onze voedselvoorziening.
   plantsoenen en braakliggende       2. Het bevorderen van het milieubewustzijn door onder meer door te wijzen op
   terreinen geven voedsel voor         de gevaren van het gebruik van pesticiden, ook in de eigen tuin.
   bijen en insecten en daardoor
   meer diversiteit aan vogels.       3. Milieueducatie op scholen verder ontwikkelen.
   Dit is niet alleen mooi, maar ook
   heel nuttig. Ik ben blij dat de      4. Bij bestaande, versteende percelen stimuleren en faciliteren dat water
                          wordt opgevangen op eigen grond. Door de klimaatverandering wordt
   gemeente hier ook aandacht          wateropvang van steeds groter belang. Water moet weer in de bodem
   aan besteedt.”                terecht komen en niet zo snel mogelijk afgevoerd worden via het riool.


                        5. Behoedzaam omgaan met de groene gebieden in Vught.
    Bereikt                6. Vught spant zich als gemeente in om meer laadpalen in de openbare ruimte
                          te plaatsen. Private initiatieven moet Vught ondersteunen.

    1. Vught, meest duurzame gemeente   7. Vervanging van de straatverlichting door LED-verlichting vergroot de veilig-
      van Noord-Brabant en 3e        heid op straat én brengt de elektriciteitsrekening fors naar beneden.
      van Nederland.
                        8. Zuinig zijn op onze groene parels “de IJzeren Man, de Vughtse heide, de
    2. Diverse projecten voor ‘opwekking    Gement, het Reeburgpark en de Kwebben”.
      duurzame energie’ zoals een
      zonnedak op de brandweerkazerne.  9. Inzetten op voorlichting over duurzame energie, zoals bijvoorbeeld zon-
                          nepanelen en aardwarmte- en luchtwarmtepompen.
    3. Behoud groene karakter wijken.
                        10. Geen bebouwing in de Vughtse Gement.
    4. Geen proefboringen schaliegas.

    5. Wateropvang op eigen perceel
      bij nieuwbouw.


                                                  De IJzeren Man

                                                        -5-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10