Page 18 - Verkiezingsprogramma GB 2018
P. 18

Jeugd


                        In een sterk vergrijzende gemeente als Vught dient juist ook voldoende
                        aandacht te zijn voor jeugd. Jongeren moeten zich dicht bij huis kunnen vermak-
                        en en uitgedaagd worden voor deelname aan sport, cultuur en andere activitei-
                        ten. Deze activiteiten moeten laagdrempelig zijn en voor iedereen bereikbaar.

                        Wat willen we bereiken                        1. Sneller afgeven van signalen over de noodzakelijke inzet van jeugdzorg.
                         huisartsen, scholen en clubs stimuleren alert te zijn, waardoor sneller kan
                         worden opgetreden (preventie). Snelle signalering draagt bij aan minder
         Joey Smulders          doorverwijzing naar ‘zwaardere’, vaak duurdere jeugdzorg.


   “Door de psychische beperk-        2. De jeugd stimuleren om deel te nemen aan de Vughtse samenleving.
   ing van mijn dochter kon zij         Gemeentebelangen faciliteert sport, cultuur, clubs en vrijwilligerswerk.
   niet op alle fronten mee met       3. Verdere uitbouw Elzenburg als centrum voor alle Vughtse jongeren.
   andere leeftijdsgenoten. Door
   passende jeugdhulp via de         4. Samen met Vughtse scholen blijvend aandacht hebben voor alle kinderen
   gemeente heeft zij nu goede         uit de gemeente Vught (bijvoorbeeld schoolontbijt en/of lunch).
   begeleiding en geniet ze van op      5. Laagdrempelige jeugdzorg. Bijvoorbeeld door inloopmogelijkheden bij
   haar aangepast onderwijs.”          Elzenburg en Vughtse scholen.


                        6. Speelvoorzieningen verbeteren bij de Ranonkelstraat, Akkerstraat, Astorias,
                         Maarten Trompstraat en Rijckevorselstraat.
    Bereikt                7. Realiseren van een recreatief fietscrossbaantje in de wijk.


                        8. Verminderen van overlast door het blijven stimuleren van samenwerking
    1. Nauwe samenwerking tussen       (onderling begrip) tussen jongeren, jongerenwerker en politie.
      kinderopvang en Stichting
      peuterspeelzalen.
    2. Jongerencentrum Elzenburg is in
      gebruik genomen.

    3. De transitie jeugdhulp is gerealiseerd
      en verankerd in een regionale
      samenwerking.
    4. ‘Kindpakket’ ingevoerd. Om te
      voorkomen dat kinderen om
      financiële redenen niet mee
      kunnen doen.

    5. Het centrum voor Jeugd en Gezin is
      opgegaan in Wegwijs+.

    6. De activiteiten van Jongerenwerk en
      Move worden steeds meer zichtbaar.                          Activiteiten MOVE

                                                       -18-
   13   14   15   16   17   18   19   20