Page 17 - Verkiezingsprogramma GB 2018
P. 17

Veiligheid


                        De zorg voor openbare orde en veiligheid is van oudsher een van de voornaam-
                        ste taken van de overheid. De absolute veiligheid en het veiligheidsgevoel in
                        Vught neemt, net als in de rest van Nederland, toe. Dit is erg belangrijk voor de
                        kwaliteit van leven. Aan veiligheid is dan ook hard gewerkt. Door een gevoel van
                        (sociale) veiligheid en cohesie creëer je een betere sfeer en saamhorigheid in de
                        gemeenschap. Mensen gaan meedoen in de wijk en sociale contacten worden
                        beter. In Vught zijn we met dit thema volop bezig en dat willen we ook de ko-
                        mende jaren blijven doen.
          Wijk GGD’ers
                        Wat willen we bereiken

   “Wij zijn heel blij een brug
   geslagen te hebben tussen         1. Woninginbraak nog verder terugdringen.
   zorg en veiligheid, dankzij de
   pilot van de gemeente Vught.”       2. Lokmiddelen nog meer inzetten.

                        3. Promoten om wijk WhatsAppgroepen te maken.

    Bereikt                4. Bij structureel overlast eventueel tijdelijk cameratoezicht.

                        5. Het blijven monitoren van gevaarlijke verkeerssituaties en daar waar nodig
                         aanpakken (bijvoorbeeld LED-verlichting bij ovonde).
   1. Opzetten ‘wijk-GGDer’ en dit
     tot beleid gemaakt door hiervoor   6. Iedere weg in Vught voorzien van intelligente en dynamische straatverlichting.
     geld vrij te maken.
                        7. Om de veiligheid van de Vughtenaar te waarborgen een pilot starten samen
   2. Wijkagenten van 2 naar het       met Reinier van Arkel. Het plan is veiligheidsmensen van het zorgpark in te
     maximaal aantal van 5.         zetten bij toezicht en handhaving. De Vughtse wijkagenten worden op deze
                         manier ontlast.
   3. Slagvaardig optreden bij
     criminele activiteiten.       8. Handhaven van de maximum snelheid in de wijken.

   4. Sluiting drugspanden.         9. Controle op gebruik van fietsverlichting.

   5. Minder inbraken.           10. Slagvaardig optreden bij “hufterig” verkeersgedrag en (kleine) criminaliteit.

   6. Minder overlast.           11. Capaciteit ‘wijk-GGDer’ uitbreiden.

   7. Buurtpreventie team is doorontwik-  12. Voldoende openbare AED’s om de 10-minutenzones te kunnen garanderen.
    keld door het bieden van scholing
     en anderen faciliteiten.       13. Ondersteunen van voorlichting door scholen en jeugdorganisaties
                          (Brightside) over een veilig gebruik van social media.
   8. Verkeersregelaars zijn opgeleid.
                        14. Monitoren van het vervoer gevaarlijke stoffen door Vught via het spoor.
   9. Verkeerssituaties zijn geanalyseerd    Hier eventueel extra maatregelen voor vragen bij veiligheidsregio
    en waar nodig aangepast.          Brabant-Noord.

   10. Er zijn goede contacten met
     de wijkagenten.
                                                       -17-
   12   13   14   15   16   17   18   19   20