Page 13 - Verkiezingsprogramma GB 2018
P. 13

Accommodaties


                     & Subsidies                        Gemeentebelangen richt zich op toekomstbestendig en multifunctioneel
                        gebruik van accommodaties. (Petruskerk, Elzenburg, Speeldoos, Brede
                        scholen). Accommodaties leveren een belangrijke bijdrage aan de deelname
                        van de inwoners van Vught en Cromvoirt. Het zijn plaatsen waar mensen elkaar
                        kunnen ontmoeten, sociale verbanden ontstaan en er vinden activiteiten plaats
                        waar mensen aan deel kunnen nemen. Door middel van subsidies en goede
                        ondersteuning van vrijwilligers willen wij het gebruik haal- en betaalbaar houden.


           Wim Boers
                        Wat willen we bereiken
   “DePetrus opent binnenkort haar
   deuren in het centrum. Ik ben
   trots en blij met deze nieuwe       1. Een optimale bezetting van Elzenburg. De sporthal multifunctioneel inzetten.
                         Bijvoorbeeld zaalhockey en zaalvoetbal weer een kans geven.
   aanwinst voor Vught.”
                        2. Een overdekte zwemvoorziening realiseren. Daarbij onderzoeken of er
                         mogelijkheden zijn tot samenwerking met omliggende gemeenten.
    Bereikt                3. Ruimte bieden aan verenigingen om eigen initiatieven te ontplooien die
                         inkomsten genereren. Het doel hiervan is dat verenigingen financieel
                         onafhankelijk worden.
    1. Petruskerk als de ontmoetingsplek
      voor ´mens en cultuur´.       4. Beheer en onderhoud van sportpark Bergenshuizen op een duurzame wijze.
                         De gemeente heeft daarbij vooral een faciliterende rol.
    2. Nieuw subsidiebeleid, waardoor het
      meedoen van jeugd en mensen met   5. Ontmoetingscentrum DePetrus meer landelijke bekendheid geven.
      een beperking gestimuleerd wordt.


    3. Een bouwhal voor carnavalsclubs.
      Een goede samenwerking tussen de
      clubs bevordert het carnavalsgevoel
      en de saamhorigheid.

    4. Huisvesting verenigingen op locatie
      IJzeren Man.


    5. Start Jongerencentrum Elzenburg.
    6. Optimale bezettingsgraad
      gemeentelijke accommodaties.

                                                     DePetrus

                                                       -13-
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18