Page 12 - Verkiezingsprogramma GB 2018
P. 12

Wonen


                        De kwaliteit van de leefomgeving is belangrijk. Gemeentebelangen zet zich in
                        om bestaande locaties te herontwikkelen van maatschappelijk vastgoed naar
                        woningbouw. Ook willen wij het accent leggen op ‘doorstroming’ in de woning-
                        markt. Het accent ligt daarbij vooral op ouderen en starters. Wij focussen ons op
                        het realiseren van betaalbare en middeldure koop- en huurwoningen. Hierbij zijn
                        ‘duurzaam- en levensloopbestendig bouwen’ leidende principes voor nieuw-
                        bouw. Uiteindelijk zijn aantallen van woningen voor ons niet leidend.

                        Wat willen we bereiken            Ad Tolk         1. Bestemmingsplannen uitsluitend vaststellen op hoofdlijnen. Hierdoor kunnen
                          we flexibeler omgaan met het realiseren van woningbouw. Daardoor worden
   “Wij zijn heel blij met onze         de wensen van bewoners makkelijker inpasbaar.
   betaalbare Nul-op-de-meter        2. Een pilot starten waarin we als proef woningen realiseren op basis van
   woning, die Woonwijze heeft          erfpacht, zodat de woningen nu en in de toekomst betaalbaar zijn.
   gerealiseerd in de Esschestraat”
                        3. Afronding van het woningbouwproject de Wieken 1 en 2 door een mix van
    Bereikt                  huur- en koopwoningen en de realisatie van patiowoningen voor senioren.

                        4. De metamorfose van het Vughtse centrum compleet maken door de Mark-
                          veldpassage en het omliggend gebied te renoveren en aan te laten sluiten
    1. Vught is voor een groot deel      op het Vughtse hart.
      welstandsvrij gemaakt.
                        5. Woningbouw realiseren op de huidige locatie van ‘basisschool de Baarzen
    2. Duurzame ontwikkeling ‘De        en omgeving’ in Vught zuid.
      Grote Zeeheldenbuurt’.
                        6. Het aantal woningen in Cromvoirt geleidelijk aan laten groeien.
    3. Ontwikkeling Isabellaveld aan de    Hierdoor blijft de leefbaarheid gewaarborgd.
      Postweg met betaalbare huur- en  7. Het mogelijk maken van de realisatie van 100 koopwoningen op
      koopwoningen.             het voormalige klooster complex achter Woonzorgcentrum Theresia.

    4. Alle kavels op locatie       8. Aandacht voor de ontwikkeling van levensbestendige- en senioren
      De Koepel verkocht.          woningen in de buurt van maatschappelijke voorzieningen (winkels
                          en dergelijke), zowel in Vught als in Cromvoirt.
    5. Planvorming Moleneindplein en
      omgeving, Centrumplan Oost,    9. Inwoners van Vught en huishoudens met een sociaal en/of
      Isabellaveld en Cromvoirt.       economische binding aan Vught daar waar mogelijk tegemoet
                          komen in hun huisvestingsbehoefte.
    6. Start bouw 20 sociale
      huurwoningen bij Elzenburg.    10. Met de Vughtse woningcorporaties in gesprek gaan om de
                          doorstroming naar betaalbare huur- en koopwoningen te stimuleren.

                        11. Bij de eerste toewijzing van sociale huurwoningen deze met
                          voorrang aanbieden aan inwoners van Vught en Cromvoirt.

                        12. Bij het toewijzen van een sociale huurwoning ook gebruik maken van
                          tijdelijke huurcontracten, zodat na afloop van de eerste huurperiode de
                          sociale huurwoning weer beschikbaar komt voor de juiste doelgroep.


           Nieuwbouw Theresia
                                                       -12-
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17