Page 11 - Verkiezingsprogramma GB 2018
P. 11

WMO &
                       Participatie                        De wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld om mensen die niet
                        zelfredzaam zijn en niet kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer,
                        ondersteuning te bieden. Het doel van de WMO is ‘maximale zelfstandigheid’
                        en het voorkomen van sociaal isolement / vereenzaming. Uitgaande van de
                        eigen mogelijkheden van de persoon, zijn gezin en zijn omgeving, wordt steeds
                        gezocht naar aanvullende maatregelen. Dit is altijd ‘maatwerk’. Om tot een zo
                        goed mogelijk aanbod te komen is een integrale aanpak nodig. Samenwerking
                        tussen de verschillende hulpverlenende instanties is hierbij noodzakelijk.
         Hans vd Griendt

   “Samen sterk is samen winnen;       Wat willen we bereiken
   dat is mijn motto. De Vlasborch
   streeft het daarom na om samen      1. Uitbreiding wijkontmoetingspunten. Bij invulling moeten de buurt en
                         verzorgingshuizen nadrukkelijk betrokken worden.
   met (kwetsbare) burgers te komen
   tot een win-win situatie. Ontmoe-     2. Nog meer het accent leggen op ‘meedoen’. Niet voor iedereen is
   ting staat daarbij centraal zoals      ‘meedoen’ vanzelfsprekend. Burgers die door een handicap, financiële
   een gezamenlijke maaltijd, kopje       situatie of anderszins niet kunnen deelnemen, moeten geholpen worden.
   koffie of activiteiten.”         3. De betrokkenheid van vrijwilligers behouden en stimuleren. Waar mogelijk
                         ondersteuning bieden in de vorm van bijvoorbeeld trainingen en andere
                         faciliteiten.
    Bereikt                4. Extra financiële middelen voor ABZ en Ouderen Samen om hun belangrijke

                         activiteiten in de Vughtse samenleving uit te kunnen breiden.
    1. Pilot met de ‘wijk-GGDer’ is
      gestart en succesvol verlopen.   5. De signaalfunctie, onder andere van ouderenadviseurs en vrijwilligers van
                         de Vincentiusvereniging, moet maximaal benut worden, zodat hulp snel kan
    2. Hulp bij het huishouden voor     worden geboden. Het accent hoort waar mogelijk te liggen op ‘preventie’.
      mantelzorgers (respijtzorg).
                        6. ‘Armoedeaanpak’ en ‘schuldhulpverlening’ gebeurt door professionals die
    3. Het loket ‘Wegwijs’ is veranderd in  waar mogelijk worden ondersteund door vrijwilligers.
      ‘Wegwijs+’. Verschillende hulpvragen
      kunnen nu in samenhang worden    7. De inzet van de wijkverpleegkundige waar mogelijk uitbreiden
      opgepakt.                (o.a. in Cromvoirt).
    4. Transitie Wmo en Participatiewet zijn  8. ‘Wegwijs+’ bezoekt de hulpvrager zoveel mogelijk ‘thuis’. Afspraken
      succesvol uitgevoerd.         worden bij voorkeur gemaakt in de vertrouwde omgeving.

    5. Het armoedebeleid en
      schuldhulpverlening heeft meer
      vorm gekregen.

    6. De WSD wordt ingezet om mensen
      met een grote afstand tot de
      arbeidsmarkt te helpen.
                                                   De Rode Rik
                                                       -11-
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16