De voltallige gemeenteraad zegt vertrouwen op in bestuur en directie Theater de Speeldoos

Aan het eind van 2018 komt er dan mogelijk een eind aan het langlopend geschil tussen de gemeente en Theater de Speeldoos over de besteding van de gemeentelijke subsidies. In 2004 besloot de gemeenteraad geen middelen meer beschikbaar te stellen voor professionele podiumkunsten. Theater de Speeldoos heeft bezwaar gemaakt tegen het daaropvolgende subsidiebesluit. Dat leidde uiteindelijk tot een beroep bij de Raad van State die in 2007 de gemeente in het gelijk stelde. Vanaf dat moment zijn de verhoudingen er niet beter op geworden.  De fractie van Gemeentebelangen sprak in 2016 al haar ernstige zorgen uit over die relatie. Onderzoeken uit het verleden hadden nog steeds niet geleid tot een verbetering. Dat was de aanleiding voor de fractie Gemeentebelangen om meer inzicht te willen krijgen in de ruis op de lijn die er nog steeds bestond. Vervolgens diende Gemeentebelangen samen met het CDA een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ in op 15 juni 2017 om voor eens en altijd duidelijkheid te krijgen omtrent organisatie, financiën, subsidiegelden en toekomstige ontwikkelingen middels een onafhankelijk onderzoek. Deze motie werd met een meerderheid van stemmen aangenomen. Dat was voor de directie van de Theater Speeldoos aanleiding om in eerste instantie één van de fractieleden van Gemeentebelangen openlijk aan de schandpaal te nagelen om vervolgens een excuus te maken en in samenhang met- en op initiatief van het college een onderzoek uit te laten voeren door bureau Berenschot.

Lees meer

Mishandeling van ouderen ook in Vught, maar omvang onbekend.

Zorgorganisaties in de regio Hart van Brabant vinden ouderenmishandeling een groot en onderschat probleem. Doordat ouderen langer thuis moeten wonen en de druk op mantelzorgers steeds groter wordt, zal het aantal ouderen dat bewust en onbewust mishandeld wordt alleen maar toenemen.
Uit onderzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt dat maar liefst 1 op de 20 ouderen wordt mishandeld. Nog geen 1 procent daarvan is in beeld bij hulporganisaties. 
Gemeentebelangen stelde vragen aan het college van burgemeester en wethouders over dit onderwerp. Uit de beantwoording blijkt dat men niet weet hoe vaak ouderenmishandeling In Vught voorkomt. Ook is zij niet bekend met het aantal meldingen van ouderenmishandeling.

Lees meer

Zwaluw VFC een club om op te bouwen

Tijdens de commissievergadering Ruimte zijn de nieuwbouwplannen van Zwaluw VFC voor een toekomstbestendige club ter opiniëring aan de raad voorgelegd. De raad was hierover reeds eerder geïnformeerd door het bestuur van Zwaluw VFC tijdens de informatieavond op 12 november jl. in het Zwaluwnest. De plannen zijn toen uitgebreid toegelicht door een enthousiast bestuur en de aanwezige raadsleden werden uitgenodigd de oude kleedkamers eens goed te bekijken.
Gemeentebelangen hoeft niet overtuigd te worden van het maatschappelijk belang van de lokale voetbalvereniging. Dat was ons natuurlijk al bekend. Het feit dat de club nog steeds groeiende is en nu ook met steeds meer meisjes, met het opkomende damesvoetbal, vereist natuurlijk aanpassingen van de bestaande faciliteiten. En daar willen we ook graag in voorzien. Gemeentebelangen is er dan ook voorstander van dat de betreffende oude kleedkamers, alsmede de toegezegde extra kleedkamers op een duurzame en energiezuinige wijze herbouwd worden op een andere plek, die als fase opgenomen kan worden in het te realiseren nieuwbouwplan van de voetbalclub. Daarmee komen wij de club tegemoet en biedt het hen ruimte om bijvoorbeeld het nieuwe Zwaluwnest daar bovenop te bouwen. Precies zoals in de intentieovereenkomst vermeld.

Lees meer

Druk bezochte openbare fractievergadering, de burger weet ons te vinden

Gemeentebelangen is blij met de drukbezochte openbare fractievergadering van dinsdag jl., waarbij diverse burgers graag van de gelegenheid gebruik maakten hun standpunten toe te lichten.
Tijdens de openbare fractievergaderingen van Gemeentebelangen, die gehouden worden bij café Den Heuvel, komen alle onderwerpen aan bod die tijdens de commissievergaderingen besproken zullen worden.
Uiteraard is er ook ruimte om overige onderwerpen, waar u als burger of ondernemer mee te maken heeft, bespreekbaar te maken.
De informele sfeer en laagdrempelige omgeving biedt ruimte om van gedachten te wisselen met de fractie, zodat meer inzicht verkregen kan worden.
Gemeentebelangen hecht veel waarde aan de mening van Vughtse en Cromvoirtse inwoners. Wij halen onze kracht al jaren door tussen de burgers in te staan in gesprek te blijven met onze achterban. De aankondiging van de openbare fractievergaderingen staan vermeld in het Klaverblad. Maar mocht u tussentijds al met ons van gedachten willen wisselen, kunt u natuurlijk al eerder contact met ons opnemen via de button ‘Contact’ op deze website.

Lees meer