Gemeente versus Speeldoos

Onze fractie krijgt al langer signalen dat de samenwerking tussen de Gemeente en De Speeldoos niet best is. Zo worden bijvoorbeeld resultaten van de Speeldoos met de nodige scepsis bekeken en nieuwe initiatieven van de Gemeente met wantrouwen bezien. In een motie vreemd aan de orde van de dag vroeg Gemeentebelangen werk te maken van verbetering van de relatie met de Speeldoos.

Om iedere twijfel weg te nemen werd het college opgeroepen:

1) In afstemming met de Speeldoos een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren waarin tenminste wordt meegenomen:
   • Het inzichtelijk maken van organisatie en financiën.
   • Verhouding tussen subsidiegelden en prestatie afspraken.
   • Door middel van benchmark de Speeldoos te vergelijken met vergelijkbare subsidierelaties in andere gemeenten.
   • Zichtbaar maken van knelpunten en doen van aanbevelingen.
2) Het gevraagde onderzoek voor 1 oktober 2017 af te ronden met een presentatie aan de gemeenteraad.
3) Het initiatief ligt bij het college en een vertegenwoordiging van de raad zal als klankbordgroep fungeren.
   Dit omdat:
   • De verhouding tussen de Gemeente en de Speeldoos sterk verbetering behoeft.
   • Onderzoeken en adviezen in het verleden niet hebben geleid tot gewenste prestatie afspraken.
   • De bedrijfsvoering en financiële huishouding van de Speeldoos op dit moment niet transparant zijn wat een goede beeldvorming in de weg staat.
   • Het tijd wordt dat die duidelijkheid er wel komt en er prestatieafspraken worden gemaakt omtrent organisatie, financiën en toekomstige ontwikkelingen.

Op de VVD na, ondersteunden alle fracties onze motie, welke samen met het CDA werd ingediend.

We zijn er van overtuigd dat het onderzoeksresultaat zal leiden tot een betere verstandhouding tussen de Gemeente en de Speeldoos, waarbij vertrouwen en wederzijds respect voor ieders rol vanzelfsprekend is en het cultuuraanbod voor de Vughtenaar centraal staat.