nieuwspagina002

Gebiedsvisie N65 West

In de gebiedsvisie is de gemeentelijke ambitie vastgelegd voor de geluidwerende voorzieningen langs het westelijke gedeelte van de N65. Deze visie ligt in het verlengde van de vastgestelde structuurvisie “één Vught” waarin de kaders zijn aangegeven hoe om te gaan met de inpassing van de infrastructuur in relatie tot de ruimtelijke kwaliteit versus bescherming tegen milieuoverlast.

Met deze gebiedsvisie kan de gemeente invloed uitoefenen op Rijkswaterstaat bij de keuze van de geluidsmaatregelen. Gemeentebelangen is blij met de keuze van het college om de N65 niet over de gehele lengte tussen schermen van 6 meter weg te stoppen. De A2 is een mooi voorbeeld wat er dan van Vught nog zichtbaar blijft. De ambitie nu is een continue hoogte van schermen van 1,50 meter. 

Gemeentebelangen onderschrijft de wens van het college om zoveel mogelijk het geluidsprobleem bij de bron aan te pakken door stiller asfalt. Uit alle informatie die Gemeentebelangen heeft verzameld is ook gebleken dat Rijkswaterstaat haar werk constant op een duurzame en innovatieve manier wil verbeteren. Een nieuwe ontwikkeling is het ultrastille poro-elastisch wegdek. Dit zou een geluidsreductie opleveren van 10 dB ten opzichte van de voorganger zeer open asfalt (ZOAB). Daarnaast zijn er op andere plaatsen al geluidgoten gebruikt die een reductie van 3 dB opleveren. Daarom riep Gemeentebelangen tijdens de commissievergadering van donderdag 2 februari j.l. het college op om de N65 op een zo innovatief mogelijke wijze te laten realiseren om zodoende de ambitie, zoals vastgelegd in de gebiedsvisie, zo veel als mogelijk waar te kunnen maken. Een gebiedvisie die wij van harte ondersteunen.

Tijdens de raadsvergadering van 9 februari j.l. kwam de gehele oppositie nog met een amendement om een prioritering in de hoofdkeuzes aan te brengen, door de leefbaarheid en gezondheid voor de Vughtenaren de hoogste prioriteit te geven. Lage geluidschermen (ambitie gebiedsvisie) worden daarmee ondergeschikt gemaakt. Gemeentebelangen vond het onverstandig om de trechter nu al zodanig te versmallen dat je de onderhandelingspositie met Rijkswaterstaat al bij voorbaat weggeeft. Rijkswaterstaat zou hiermee voldoende argumenten hebben om Vught vol te zetten met hoge schermen langs de N65. Het amendement werd door de coalitie als onverstandig bestempeld en dan ook verworpen. Daarentegen werd wel een motie ingediend door bijna alle partijen (behalve het CDA) waarbij het college werd verzocht om zich samen met het Rijk en de Provincie in te zetten op een zo laag mogelijke geluidsbelasting door het toepassen van innovatieve maatregelen (zoals o.a. boven beschreven). Daarnaast tevens te onderzoeken of een gedeeltelijk verdiepte ligging tussen de Kennedylaan en Breautélaan bij kan dragen aan de realisatie van de gewenste geluidsreductie. Klik hier voor de motie.

 finallogo2012
     volg ons op:
 facebooktwitter

    Ons verkiezingsprogramma
verkiezingenfoldervoorzijde S 02 klik

  

column

 

gbtourbutton03